RSS Feed اشتراک برای آر.اس.اس

 

images

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانهای مستقل و وابسته به م‍ؤسسات دولتی

۱۳۸۵/۵/۲۹
مربوط به دسته بندی امور اداری

گسترش همه جانبه امربه معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، پایه‌‌ های تحکیم وحدت و حفظ کیان و ارزشهای دینی و انقلابی است که اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این تکلیف همگانی و وظیفه متقابل دولت ومردم تأکید وتصریح نموده است…

گسترش همه جانبه امربه معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، پایه‌‌ های تحکیم وحدت و حفظ کیان و ارزشهای دینی و انقلابی است که اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این تکلیف همگانی و وظیفه متقابل دولت ومردم تأکید وتصریح نموده است.در این برهه از زمان که جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند قنونمندی‌ ، عدالت و مهرورزی است و کمک ، مشارکت و نظارت مردم همیشه سرافراز ایران اسلامی را در تمامی عرصه های خدمت رسانی دولت طلب میکند رشد و توسعه روحیه مسؤلیت و نظارت پذیری، امرونهی خیر خواهانه در میان احاد جامعه و تقویت احساس مسؤلیت مردم و مسؤلان نسبت به مسایل خرد و کلان نظام اسلامی ازجمله سیستها و برنامه های کلان دولت است. از این جهت دستگاههای مشمول این بخشنامه لازم است نسبت به اجرای موارد زیر اهتمام ورزند: ۱- تمامی دستگاهها نسبت به تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و تقویت و حمایت آن با هماهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اقدام نمایند. ۲- دستگاههای تبلیغی و فرهنگی کشور برنامه های جذاب و مؤثر را در زمانهای مختلف و برای سطوح مخاطبان به موقع به اجرا گذارند. در این خصوص با ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر هماهنگی لازم معمول آید. ۳- آموزش عمومی کارکنان دولت در جهت آشنایی هر چه بیشتر آنان با فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار تمامی دستگاههای مشمول این بخشنامه قرار گیرد. ۴- استانداریها با ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر سراسر کشور در امور پژوهشی،تبلیغی وفرهنگی وحمایت همه جانبه از ستاد همکاری مجدانه معمول دارند. ۵- ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر نیز برنامه هایی جهت بسط گسترش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دارد که اجرای مؤثر و کارآمد آن مستلزم همکاری دستگاههای اجرایی می باشد از این جهت دستگاههای مشمول این بخشنامه از هیچ کمکی دریغ نخواهند ورزید و همه کوشش خود را با در نظر داشتن اختیارات و وظایف قانونی خود به کار خواهند گرفت. ۶- ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در پایان هر سال گزارش نحوه اقدام و همکاری دستگاهه را در اجرای بخشنامه تهیه و ارسال مینماید.

معاون اجرایی رئیس جمهور
علی سعیدلو