RSS Feed اشتراک برای آر.اس.اس

 

2من یک درختم؟

ریشه های من در آسمان فرورفته اند و شاخه هایم در زمین…

به کدام سمت رشد خواهم کرد؟

اگر ریشه هایم رشد کنند آسمانی تر خواهم شد و اگر شاخه هایم، زمینی تر!

چرا مرا آفریده ای؟

برای زمین یا برای آسمان؟

– اگر تنه ات عادلانه رشد کند، ستون زمین و آسمان خواهی بود!