وظایف خواص و بزرگان در ………………………………. نماز

وظایف خواص و بزرگان در پیام‌های مقام معظم رهبری در اجلاس‌های نماز

 ترویج عملی نماز

در هر محیطی، برجستگان

و بزرگان

آن بر دیگران پیش­قدم شوند و عملاً اعتنا به نماز را به دیگران

بیاموزند. [۱]

در مدارس، معلمان و مدیران، و در همه مراکز، مسئولان، با حضور خود در صفوف نماز، نمازگزاران را تشویق کنند. [۲]

قویت نماز جمعه

نمازهای جمعه در هر شهر با شرکت فرزانگان و اصحاب معرفت در ستادهای آن، پربارتر گردد. [۳]

 ولی امر نماز در ادارات

مدیران دستگاه‌های اداری و دولتی، خود متصدی اقامه نماز در آن دستگاه‌ها شوند. [۴]

جدیتدر امر نماز

مأموران بخش‌‌‌های گوناگون دولتی، توصیه‌‌‌ها و دستورهای وزرای محترم درباره نماز را به‌طور جدی دنبال کنند. همه سطوح و بخش‌‌‌ها در این تلاش مقدس سهیم شوند و سهمی از اجر آن ‌را نصیب خود کنند.[۵]

حضور در نمازخانه‌های عمومی

بزرگان جامعه و کسانی که چشم‌ها به آنها دوخته شده و انگشت‌ها آنها را نشانه کرده است، در مراکز همگانی نماز دیده شوند، و نمازخانه‌‌‌های مراکز عمومی، ویژه آدم‌های بیکار یا فرودست شمرده نشود. [۶]


[۱]. پیام به اولین اجلاس نماز، ۱۶/۷/۱۳۷۰٫

[۲]. پیام به سومین اجلاس نماز، ۱۶/۶/۱۳۷۲٫

[۳]. پیام به ششمین اجلاس نماز، ۳۱/۶/۱۳۷۵٫

[۴]. همان.

[۵]. پیام به هشتمین اجلاس نماز، ۱۸/۶/۱۳۷۷٫

[۶]. پیام به چهارمین اجلاس نماز، ۱۰/۶/۱۳۷۳٫