وقت امتحان شیعه

🌷‍ سه وقت شیعه امتحان می شود 🌷‍

🔷‍ امام صادق علیه السلام فرمود:
شیعیان ما را در سه موقع امتحان کنید

⓵⇦ در موقع نماز چگونه مراقب نماز است
و به آن اهمیت می دهند؛

⓶⇦ در هنگام حفظ اسرارشان چگونه آن را نزد دشمنان ما حفظ می کنند؛

⓷⇦ اموال خود را در هنگام ضرورت تقسیم می کنند.

📚 اصول کافی، ج۱، ص